Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Príloha č. 7Kódex SACKA

© SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.


ZODPOVEDNÁ OSOBA

PREVÁDZKOVATEĽ

Štefánia Matejová | Švabinského 13, 851 01

ViVa Tours s.r.o. | Švabinského 13, 851 01

Bratislava | info@viva-tours.net | 0908 366 195

Bratislava | info@viva-tours.net | 0908 366 195


INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

----------------------------------------------------------------------------------

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť ViVa Tours s.r.o. cestovná kancelária založená a existujúca podľa práva, so sídlom Panónska cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 60942/B , oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Panónska cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, telefonický kontakt: 0908 366 195, emailový kontakt: info@viva-tours.net

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: Panónska cesta 17, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, telefonický kontakt: 0908 366 195, emailový kontakt: info@viva-tours.net

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Kategórie dotknutých osobných údajov:

· najmä údaje týkajúce sa zdravia – alergie, zdravotné znevýhodnenie, ZŤP

· na základe osobitných predpisov - Európske predpisy o právach cestujúcich v leteckej aj autobusovej doprave

· výslovný súhlas - vedomé a zámerné poskytnutie cestujúcim

Kategórie príjemcov osobných údajov:

· príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách a primerané záruky

Prenos osobných údajov do 3. krajín:

· prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa uskutoční len za taxatívne uvedených podmienok (súhlas dotknutej osoby; zmluvný vzťah; dôležite dôvody verejného záujmu; právne nároky; ochrana životne dôležitých záujmov; a iné).

Doba uchovávania osobných údajov:

· Osobné údaje majú byť uchovávané najviac do doby potrebnej na naplnenie účelov, na ktoré sú údaje spracúvané. Uchovávanie osobných údajov na dlhšiu dobu je možné výlučne v prípadoch špecifikovaných v GDPR. Okrem toho je potrebné zabezpečiť, aby boli uchovávané len nevyhnutné údaje.

Profilovanie:

· v prípade získania OÚ od DO je možná existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

· Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov je realizovateľné formou profilovania – MARKETING


Práva dotknutej osoby: 

i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,

vi. právo na prenosnosť osobných údajov,

vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: www.sacka.eu

späť